Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KAMIONKU WIELKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 ZAŁOŻENIA WSDZ

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę, ma plany na przyszłość.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat.
 • Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.
 • Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne).
 • Szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów.
 • Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły i systematycznyPODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.
 3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - z dnia 16 sierpnia 2018r w sprawie doradztwa zawodowego. Na podstawie art.47 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14. Grudnia 2016- Prawo oświatowe ( Dz. U.z 2018rpoz.996,1000 i 1290 ).
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017, poz. 703).
 5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 2017.; poz. 1578).
 6. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. z 2017, poz. 1591).

 WSTĘP

 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i drogi kształcenia oraz bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.

Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania. Rozwój doradztwa zawodowego to istotny element -2020. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. Informacje gromadzone przez uczniów, lekcje z zakresu doradztwa zawodowego ułatwią im planowanie kariery i dokonywanie świadomych wyborów a także przygotują ich do roli pracownika.

Szkolny program doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Program określa zadania i metody oraz formy pracy doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznych planów działania. Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno- zawodowej.

ZESPÓŁ DO SPRAW DORADZTWA ZAWODOWEGO:

Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują określone działania.

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ. 

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole:

 1. szkolny koordynator doradztwa zawodowego
 2. wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi
 3. wychowawca prowadzący
 4. pedagog specjalny
 5. pedagog
 6. psycholog

ZADANIA 

Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

1.Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.

2.Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych. możliwości(zawyżona lub zaniżona).

3.Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach

4.Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

5.Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.

6.Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.

7.Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

8.Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań.

9.Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych. 

Program skierowany jest do uczniów szkoły  podstawowej klasy (VII i VIII z oddziałami gimnazjalnymi, oraz szkoły branżowej I stopnia

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

a) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej

b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań

d) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

e) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia

f) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,

g) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

h) współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych

 SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

a) Uczniowie

 • Wdrażanie uczniów do samopoznania, autodiagnoza preferencji i zainteresowań.
 • Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.
 • Przełamywanie barier emocjonalnych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie.
 • Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.
 • Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

b) Rodzice

 • Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru dalszej szkoły.
 • Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.
 • Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych.
 • Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych.

c) Nauczyciele

 • Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji zawodowej w szkole.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny, swoich możliwości psychofizycznych.
 • Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe, tematyki z zakresu orientacji zawodowej.
 • Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.
 • Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji, zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.
 • Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

Formy i metody pracy

Formy adresowane do uczniów:

 • Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet.
 • Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej.
 • Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodoznawcze.
 • Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy.
 • Tablica z informacjami na temat rekrutacji i ofercie do szkół ponadpodstawowych, szkoleniach, kursach zawodowych.
 • Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Działanie Szkolnego Koła Wolontariatu, samorządu szkolnego.

Formy adresowane do rodziców uczniów:

 • Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/wychowawców/specjalistów na terenie szkoły, internatu, w grupach wychowawczych w trakcie odwiedzin, rozmów telefonicznych ( o ile zaistnieją)
 • Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym.
 • Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradztwa zawodowego poprzez wspieranie, mobilizowanie i pomoc w załatwianiu spraw związanych z dokumentacją ucznia w miejscu zamieszkania. Pomoc w pozyskaniu informacji dotyczących warunków rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i innych.
 • Udostępnianie informacji dotyczących zdrowia dziecka, ewentualnych przeszkód związanych ze stanem zdrowia dziecka w celu wybrania dalszej drogi kształcenia dziecka.

Formy adresowane do nauczycieli/wychowawców/specjalistów/doradcy zawodowego:

 • Udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą
 • Śledzenie losów absolwentów ( na miarę możliwości) 

Formy adresowane do środowiska lokalnego:

 • Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Metody pracy doradczej:

 • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)- wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu
 • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty
 • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne
 • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne
 • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty
 • Wycieczki edukacyjno- zawodoznawcze – zwiedzanie ,obserwacja funkcjonowania firmy, poszczególnych zadań, czynności itp.

TREŚCI I CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach edukacyjnych związanych z wyborem szkoły i poznawaniem zawodów.

 Przewidywane rezultaty (efekty) i korzyści z realizacji WSDZ:

Dla uczniów i rodziców:

 • Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy.
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 • Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

Dla szkoły:

 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
 • Lepsze wyniki edukacyjne uczniów.
 • Zwiększenie konkurencyjności szkoły.
 • Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

Dla środowiska lokalnego:

 • Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową,
 • Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy.

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

FORMY REALIZACJI  I ZADANIA

            REALIZATOR

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Termin realizacji

Współpraca z Poradnią – Psychologiczno- pedagogiczną, doradcami zawodowymi, Urząd Pracy. Zbieranie informacji dot. aktualnej sytuacji na runku pracy, zapotrzebowania itp.

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny.

Zajęcia z uczniami na temat ,, Zainteresowania”

Wychowawcy klas

I semestr

Zajęcia z uczniami na temat „Umiejętności”

Wychowawcy klas

I semestr

Diagnozowanie mocnych i słabych stron, uzdolnień- obserwacja, ankieta dla nauczycieli.

Wychowawca klas, nauczyciele przedmiotowi,  pedagog szkolny i specjalny, psycholog.

Cały rok szkolny

Współpraca  nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, wymiana doświadczeń, informacji – pod czas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów wychowawczych, szkolnych, zebrań do spraw usamodzielniania wychowanków, sytuacji okresowej wychowanka.

 Cała społeczność pedagogiczna

Cały rok szkolny

Psychoedukacja rodziców- udzielanie porad, udostępnianie informacji zawodoznawczych

Wychowawcy, wychowawcy klas, psycholog, pedagog

Według potrzeb

Udzielanie uczniom porad i konsultacji związanych z wytyczaniem celów edukacyjnych i wyborem kierunku kształcenia

Nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog

Według potrzeb

Prowadzenie lekcji  przedmiotowych z elementami zawodoznawczymi

Nauczyciele przedmiotowi

Zgodnie z programem realizacji zajęć lekcyjnych.

Prowadzenie zajęć poza lekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Nauczyciele, wychowawcy

Zgodnie z planem zajęć

Czasopisma, poradniki, informatory, biblioteka szkolna

artykuły na stronie internetowej szkoły, możliwość skorzystania z pracowni multimedialnej.

 

doradca zawodowy ,wychowawcy, pedagog, pedagog  specjalny, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdy, edukacja teatralna.

 

wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas,

 

Cały rok szkolny

Organizowanie w szkole akcji i konkursów wspierających rozwijanie i prezentowanie własnych zainteresowań umiejętności i talentów, wystawy prac z konkursów.

wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas, doradca zawodowy

 

Cały rok szkolony

Udział i przygotowanie młodzieży do reprezentowania uczniów po za placówką umożliwiających prezentację mocnych stron i umiejętności ucznia.

Wyznaczeni wychowawcy, nauczyciele,

Cały rok szkolny

Poradnictwo indywidualne, testy predyspozycji zawodowych, indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego.

doradca zawodowy

 

Według potrzeb

 

Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych szkół ponad gimnazjalnych i ponadpodstawowych

doradca zawodowy ,wychowawcy, pedagog, pedagog  specjalny, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie pogadanek zawodoznawczych w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych.

wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne, tablica zawodoznawcza, apele szkolne, internetowa baza informacyjna)

 

 

doradca zawodowy ,wychowawcy grup wychowawczych, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

 

Cały rok szkolny

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych.

Poznawanie zawodów podczas wyjść i wycieczek klasowych np.: do zakładów pracy, Targi Pracy, OHP, CKZ i U,

Wychowawcy klas, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, doradca zawodowy

 

Cały rok szkolny

Ustalenie metod i form pracy zawodoznawczej w szkole.

 

doradca zawodowy

Według potrzeb

Warsztaty w zakresie technik uczenia się, autoprezentacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem rozwijające umiejętności emocjonalno- społeczne.

Psycholog, pedagog, wychowawcy

Cały rok szkolny

Badania losów absolwentów

pedagog

Według potrzeb

Prowadzenie Samorządu Uczniowskiego , koła wolontariatu, zachęcanie  uczniów do aktywności

Wyznaczeni nauczyciele

Cały rok szkolny


TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ 3 KLASY GIMNZAJUM

1. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń:

1.1 Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych.

1.2 Rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe).

1.3 Dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 Rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych.

1.5 Rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

1.6 Określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

1.7 Określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2.Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń:

2.1 Wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania.

2.2 Porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.

2.3 Wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego  rynku pracy.

2.4 Uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka.

2.5 Analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

2.6 Wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową.

2.7 Dokonuje autoprezentacji. 

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  

Uczeń:

3.1 Analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji.

3.2 Analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów .

3.3 Charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej.

3.4 Określa znaczenie uczenia się przez całe życie

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 Uczeń:

4.1 Dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym.

4.2 Określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby.

4.3 Identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

4.4 Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

1.Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 Sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”).

1.2 Określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego.

1.3 Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych.

1.4 Rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

1.5 Analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje. predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

1.6 Określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 Analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych.

2.2 Określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy.

2.3 Porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika.

2.4 Konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy.

2.5 Określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej.

2.6 Sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców.

2.7 Przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2.8 Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

2.9 Charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 Korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, poza formalnego i nieformalnego.

3.2 Analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji.

3.3 Określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym.

3.4 Analizuje możliwości kontynuowania nauki.

4.Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 Ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

4.2 Sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji.

4.3 Dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

OCENA I EWALUACJA

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji. Ewaluacja pozwala także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby i oczekiwania - co pozwala na długoterminowe planowanie działań.

Sporządziła:

mgr Katarzyna Filip- doradca zawodowy.

mgr Anna Wojtczak-pedagog specjalny.

mgr inż. Agata Ojrzyńska- nauczyciel przedmiotowy.